Usluge koordinatora II iz zaštite na radu

Sukladno Zakonu o zaštiti na radu kada je Investitor, vlasnik građevine, koncesionar ili druga osoba za koju se izrađuje glavni projekt dužna imenovati jednog ili više koordinatora zaštite na radu tijekom izrade projekta i tjekom građenja kada radove izvodi ili je predviđeno da ih izvode dva ili više izvođača dajemo usluge koordinatora II u izvođenju radova.

Referentna lista

  • link

     

mrms logo

 mzoe logo

roo 600

logo


Rožat Gornji 64
20236 Mokošica
info@proteco.hr